Els òrgans de govern de l’ Associació són:

  • L’Assemblea General
  • La Junta Directiva

Assamblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats, ací poden emetre el seu vot mitjançant sufragi lliure i secret. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà una vegada a l’any dintre dels sis mesos següents al tancament de l’exercici.

És competent per a tractar qualsevol assumpte que afecte a l’Associació i, de manera exclusiva, sobre matèries com els programes i plans d’actuació general; la modificació dels Estatuts; l’aprovació dels pressupostos generals de cada exercici; la determinació de les quotes ordinàries o extraordinàries que hagen de satisfer els associats; l’aprovació de la liquidació de comptes, entre altres.

Junta directiva

L’ Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un tresorer i els vocals que es consideren convenients.
Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocats per l’Assemblea General Extraordinària i el seu mandat tindrà una duració de 3 anys. 

Les facultats de la Junta Directiva s’estendran amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l’associació, sempre que no requerisquen, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva, entre altres: dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, amb l’acord de realitzar els contractes i actes oportuns; formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els balanços i els comptes anuals; sol·licitar i tramitar subvencions davant qualsevol instància, administrativa o no; resoldre sobre l’admissió de nous associats.

 

Formen part de la Junta Directiva:

President

Dª. Mª Jose Alhambra Sanchez

Vicepresident
Dª. Ana Ferrero Ferri

Secretaria
D. José Ignacio Donat Donat

Vocals

  • Matías Mira Soriano
  • Rosario Torro Albert
  • Juan Gonzalo Tolsá Revert